Ông-kok (王國) sī chi̍t chióng si̍t-hêng kun-ông-chè-tō͘ ê chú-khoân kok-ka, in ê thóng-tī-chiá thong-siông hō-chòe kok-ông ia̍h-sī lú-ông.