Vespa, Tâi-gí mā kóng "Ûi-suh-pah", sī Italia ê o͘-to͘-bái chè-chō kong-si, choan-bûn chhut-sán suh-ko͘-tà (scooter), sī Piaggio ê chú-kong-si.

Vespa