?Āu-kháu tōng-bu̍t
Hái-sam sio̍k āu-kháu tōng-bu̍t.
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
A-kài: Eumetazoa
(bô hun-kip) Bilateria
Superphylum: Deuterostomia
Grobben, 1908
Mn̂g

Āu-kháu tōng-bu̍t (Deuterostomia), mā kóng sin-kháu tōng-bu̍t, sī tōng-bu̍t ê chi̍t-ê toā hun-chi, sī chó-iū tùi-chheng tōng-bu̍t ê chi̍t hūn.

Āu-kháu tōng-bu̍t kap goân-kháu tōng-bu̍t siong-tùi. "Āu-kháu" ê ì-sù sī kóng chi̍t khoán tōng-bu̍t tī phoe-hoat-seng ê kòe-têng tiong, thâu-chi̍t-ê sán-seng ê khang-kháu ē piàn chò kāng-mn̂g, āu-lâi sán-seng ê hit-ê khang ē piàn chhùi; nā "goân-kháu" tio̍h-sī tò-péng.