Ē-mn̂g-ōe gú-im hē-thóng

Bân-lâm-gú gú-im hē-thóng

Jī-bú (bó)

A(a) B(b) C(c) E(e) G(g) H(h) I(i) J(j) K(k)
L(l) M(m) N(n) O(o) P(p) S(s) T(t) U(u) O·(o·)

Chú-im

POJ p ph b m  n t th l
汉字 
Kok-chè-im-piau p p' b m  n t t' l
POJ k kh g ng h ch chh s j
汉字
Kok-chè-im-piau k k' g ŋ h ts ts' s dz


Bú-im

Ki-pún gôan-im

POJ a e o i u
汉字
Kok-chè-im-piau a e o ɔ i u

soeh-bêng: Chiang-chiu-khiuⁿ cheng-ka chi̍t-ê "ɛ", Chôan-chiu-khiuⁿ cheng-ka "ɯ" kah "ə". 

Phó·-thong ê bú-im

POJ ai au ia oa iau oai oe ui io iu io·
汉字 
kok-chè-im-piau ai au ia ua iau uai ue ui io iu iɔ

soeh-bêng: Tiô-thòa-ōe ke "eu", Chiang-chiu-ōe ke "uɛ", Chôan-chiu-ōe ke "ɯe",Chiuⁿ-phó·-ōe ke "ɔu".

Phīⁿ-im-ūn

POJ an in ian un oan m ng im 
汉字 
Kok-chè-im-piau an in ian un uan m ŋ im 
POJ am iam eng ang ong iang iong oang om
汉字  
kok-chè-im-piau am iam iŋ aŋ ɔŋ iaŋ iɔŋ uaŋ ɔm
soeh-bêng: Chôan-chiu-ōe ke "ɯn, əŋ, əm, iəm", Pêng-hô-ōe ke "eŋ".

Phīⁿ-hòa-ūn

POJ aⁿ iⁿ eⁿ o·ⁿ iaⁿ oaⁿ iuⁿ
汉字 
Kok-chè-im-piau ɔ̃ iã uã iũ
POJ io·ⁿ uiⁿ auⁿ aiⁿ oaiⁿ iauⁿ 
汉字 () () 
Kok-chè-im-piau iɔ̃ ũi ãu ãi uãi iãu 
soeh-bêng: Chiang-chiu-ōe koh cheng-ka " ɛ̃, uɛ̃ ".

Ji̍p-siaⁿ-ūn

POJ ah eh oh o·h ih uh iah ioh iuh oah oeh uih aih
汉字

(同安)

() () ()

(同安)

Kok-chè-im-piau ɔʔ iaʔ ioʔ iuʔ uaʔ ueʔ uiʔ aiʔ
POJ auh iauh oaih ahⁿ ehⁿ ihⁿ o·hⁿ aihⁿ auhⁿ oaihⁿ mh ngh at
汉字 (趿) () () ()
Kok-chè-im-piau auʔ iauʔ uaiʔ ãʔ ẽʔ ĩʔ ɔ̃ʔ ãiʔ ãuʔ uãiʔ ŋʔ at
POJ ak ap it ip ek ut iat iak iap ok iok oat op
汉字
Kok-chè-im-piau ak ap it ip ik ut iat iak iap ɔk iɔk uat ɔp

soeh-bêng: Chiang-chiu-ōe ke " ɛ̃ʔ, uɛ̃ʔ ", Pêng-hô-ōe ke " ek ", Chôan-chiu-ōe ke "ək, əp"

Siaⁿ-tiāu 

调名 阴平 阴上 阴去 阴入 阳平 阳上 阳去 阳入
调值 44 53 21 32 24  22 4
调号 bián ˊ ˋ bián ˆ  ˉ '
代码 1 2 3 4 5 6 7 8

Soeh-bêng: (1) Che sī iōng Ē-mn̂g-ōe chòe phiau-chùn. (2) Tē-6 siaⁿ sī im-ūn-ha̍k só·-kóng--ê 阳上, tong-kim kan-na Chôan-chiu-ōe ū pó-liû chit-ê kó·-chá siaⁿ-tiāu, ah nā Chiang, Hā, Tâi chiah-ê khiuⁿ-kháu ê tē-6 siaⁿ soah lóng-chóng lām--lo̍h-khì tē-7 siaⁿ 阳去.

Ē-mn̂g-ōe siaⁿ-tiāu, kú-lē jû-hā:

POJ tong tóng tòng tok tông tōng to̍k
汉字
POJ kun kún kùn kut kûn kūn ku̍t
汉字

Piàn-tiāu

Phó·-thong piàn-tiāu

 Hui ji̍p-siaⁿ ê piàn-tiāu:

 5-->7,    7-->3,    3-->2,    2-->1,    1-->7

Ji̍p-siaⁿ ê piàn-tiāu:

*Tng-tong ji̍p-siaⁿ-bóe sī "-t,-k,-p" ê sî-chūn:

 8-->4, 4-->8

*Tng-tong ji̍p-siaⁿ-bé sī "-h, -hⁿ " ê sî-chūn:

 4-->2, 8-->4

It-poaⁿ liân-sòa piàn-tiāu kui-lu̍t

chhiau-kòe 2-ê im-chiat--ê, ài liân-sòa piàn-tiāu. Pí-lūn:

 Hok-kiàn-lâng --> Ho̍k-kián-lâng

 Tâi-ôan-tó --> Tāi-ōan-tó

Te̍k-sû piàn-tiāu

Tan-im-chiat hêng-iông-sû 3 jī têng-tha̍h, tng-tong i ê pún-tiāu sī 阴平,阳平,阳去,阳入 ê sî, piàn-tiāu ôan-á khah te̍k-sû: tē-it ê im-chiat thóng-it piàn-tiāu chiâⁿ-chòe 阳平, tē-jī ê im-chiat iu-gôan chun-siú "it-poaⁿ liân-sòa piàn-tiāu kui-lu̍t", tē-saⁿ ê im-chiat mā chiàu-gôan tha̍k pún-tiāu. Ē-kha kú-lē soeh-bêng:

  Chheng-chheng-cheng --> chhêng-chhēng-chheng 
  Pîⁿ-pîⁿ-pîⁿ --> pîⁿ-pīⁿ-pîⁿ 
  Tiām-tiām-tiām --> tiâm-tiàm-tiām 
  Pe̍h-pe̍h-pe̍h --> pê-peh-pe̍h

Ū Khin-siaⁿ ê piàn-tiāu: chiap khin-siaⁿ hit-ê im-chiat ài tha̍k pún-tiāu.

Āu-piah sòa-chiap "á" () ê im-chiat, piàn-tiāu phó·-phiàn ke-chiâⁿ hok-cha̍p.

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái