Īⁿ-toan sím-mn̄g (Eng-gí: Inquisition) sī Thian-chú-kàu-hōe ē-té chi̍t khoán tùi-khòng īⁿ-toan (heresy) ê ki-koan. In tī 12 sè-kí hoat-kok chhut-hiān, tong-sî sī beh tùi-khòng chong-kàu-sèng ê hun-phài-chú-gī (sectarianism)

A 19th-century depiction of Galileo before the Holy Office, by Joseph-Nicolas Robert-Fleury
Inquisition Scene by Francisco Goya. The Spanish Inquisition was still in force in the late eighteenth century. but much reduced in power.