Ū-hông chiap-chèng (預防接種; Eng-gí: vaccination), he̍k-chiá chù ū-hông-siā, chèng-chu, sī lī-ēng e̍k-biâu chhì-khek bián-e̍k hē-thóng, hō͘ sin-thé tùi te̍k-pia̍t chéng-lūi pēⁿ-goân sán-seng bián-e̍k-le̍k. E̍k-biâu sī hiān-tāi ūi-seng té-khòng thoân-jiám-pēⁿ ê hong-sek chi it.