Ūi-siòng (Eng-gí: phase) sī pho-tōng ê sèng-chit chi it, sī pho-hêng (waveform) chiu-kî lāi-bīn bó͘ chi̍t tiám tī bó͘ sî-kan ê ūi-tì, ē-tàng ēng kak-tō͘ lâi piáu-ta̍t.

Liân-kiat siu-kái