Kak-tō͘ (角度) sī iû nn̄g tiâu sio kau-chhe ê ti̍t-chōa só͘ chó͘-sêng ê kí-hô-ha̍k tô͘-àn.

Kak-tō͘

Hun-lūi siu-kái

Hōan-ûi (°) Miâ Eng-gí miâ
0 < θ < 90° Jōe-kak (Eng-gí)  
θ = 90° Ti̍t-kak (Eng-gí)  
90° < θ < 180° Tùn-kak (Eng-gí)  
θ = 180° Phêng-kak (Eng-gí)[1][2]  
0 < θ < 180° Loa̍t-kak inferior angle  
180° < θ < 360° Iu-kak (Eng-gí)[3][1]  
θ = 360° Chiu-kak (Eng-gí)[3][1], full angle[4]  
  1. 1.0 1.1 1.2 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī 新英和大辞典
  2. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī 図説_数学の事典
  3. 3.0 3.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī 数学辞典_朝倉
  4. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Wolfram