Ūi-tì kì-siàu-hoat

Ūi-tì kì-siàu-hoat (位置記數法; positional notation), he̍k chìn-ūi-chè (進位制), chìn-ūi-hoat (進位法), sī ē-tàng lī-iōng iú-hān ê sò͘-ba̍k hû-hō lâi piáu-ta̍t it-chhè sò͘-ti̍t.