Ūn-su-khì

(Tùi Ūn-su khì-kū choán--lâi)
"Chhia" choán lâi pún ia̍h. "Chhia" ê kî-tha ì-sù khòaⁿ chhia (khu-pia̍t-ia̍h).

Ūn-su-khì, chài-kū, ūn-su khì-kū, ia̍h sī kóng kau-thong kang-kū, sī ūn-sàng lâng mi̍h ê ki-koan, pau-koat chū-lián-chhia, hoé-chhia, khin-khì-kiû, chûn, hui-hêng-ki téng lóng sǹg.

Kau-thong kang-khū

Siong-koan

siu-kái