Bî-bí

(Tùi Μm choán--lâi)

Bî-bí sī niû tn̂g-té iōng--ê SI tan-ūi, hû-hō siá chò µm (µ sī hui-chèng-sek ê siá-hoat). I ê tēng-gī sī 1 (kong-chhioh) ê 1-pah-bān-hun chi it (1×10−6 m).