Thó-lūn:Piān-tong

進行的討論
(Tùi 便當 choán--lâi)

便當Siu-kái

 
日本式的便當

便當,嘛有講飯包飯盒,是一套方便chah-chhoā的飯菜,一般裝佇篋仔內面,現代漢語的"便當"這个詞是對日語的"bentô" (弁当) 傳入。

返回 "Piān-tong" 頁面。