Thó-lūn:Hàn-gí

進行的討論
(Tùi 漢語 choán--lâi)

漢語Siu-kái

漢語漢藏語系的一个語言家族,俗稱中國話,現代大部份的中國人佮華人 感覺漢語是伊的語言,內部的差別極加是地方差,袂使講是語言之間的差別,部份漢語學者嘛慣勢共漢語當做是一个語言,尤其對歷史聲韻學的角度來看,總是,漢語口語地方差無較輸羅馬語言之間的差異。

返回 "Hàn-gí" 頁面。