Thó-lūn:Kng-sok

(Tùi 光速 choán--lâi)

光速是指速度,特別是光佇真光(vacuum)的速度,光速是真重要的物理定數(physical constant),慣勢借用拉丁語celeritas(快速)的頭文字c來表示,全部的電磁輻射(electromagnetic radiation)包含看有光,佇真空攏是用光速咧走。

國際標準單位(SI)長度的單位就是定義做光一秒走的距離的1/299,792,458,也就是講光速是299,792,458米/秒。

參考 siu-kái

返回 "Kng-sok" 頁面。