Thó-lūn:Quran

進行的討論
(Tùi 可蘭經 choán--lâi)

可蘭經Siu-kái

 
可蘭經的第一章

可蘭經,(阿拉伯語:   القرآن?),伊斯蘭教主要的宗教文獻,信徒相信原阿拉伯文的可蘭經是上帝經過先知穆罕默德(Muhammad)啟示世間人的話,通講是人間上倚近上帝的物,信徒嘛有共號做"最後的見證"、"冊"、"上帝的冊"或者是"啟示"。

返回 "Quran" 頁面。