Pang-chān:Siaⁿ-im tóng-àn

Wikipedia iōng Ogg Vorbis (.ogg) chit khoán siaⁿ-im tóng-àn ê pian-bé keh-sek. Che bē-su MP3 cheng-chha bô choan-lī ê pau-ho̍k. In-ūi khah sin, siaⁿ-im nńg-thé chi-oān ê thêng-tō· pí-kàu khah kē, ū khó-lêng su-iàu lēng-gōa an-chng nńg-thé-kiāⁿ.

  • Illiminable.com/ogg thê-kiong kok-chióng Windows pán-pún ê Ogg Vorbis kap Ogg Theora ê codec. Ji̍h "Download Now" lia̍h nńg-thé, chip-hêng an-chng. An-chng liáu-āu pau-koah Windows Media player chāi-lāi ê chi̍t-kóa-á siaⁿ-im ke-si tio̍h ū châi-tiāu pàng Ogg tóng-àn.
  • MPlayer for Windows [1] is available as a zip file, and can play .ogg files with the library being installed mplayer.
  • An alternative to Windows Media Player is VLC

Macintosh

siu-kái

Linux/Unix

siu-kái
  • libtheora [2] is required for Ogg Theora support. It comes with a demo video player (player_example).
  • MPlayer [3] can play Ogg Theora files using a previously-built libtheora. Note: a prebuilt package (such as an RPM) may not include support for all codecs: consult the MPlayer documentation for instructions on compiling it yourself with appropriate codecs.
  • Totem [4] is the default movie player in GNOME. It can also play music.