MP3 sī 1 khoán sò·-ūi--ê (digital) gí-im ap-siok (compression) pian-bé keh-sek. I ē-tàng tōa-tōa kiám-chió biô-siá siaⁿ-im ê chu-liāu, koh bē bêng-hián hi-seng siaⁿ-im ê phín-chit. Sui-bóng MP3 ê ap-siok pān-hoat ē kā pō·-hūn ê siaⁿ-im chu-liāu tàn-hìⁿ-sak, thiaⁿ-chiòng it-poaⁿ bē kám-kak-tio̍h ū cháu-cheng ê chêng-hêng. MP3 te̍k-pia̍t sek-ha̍p pîn-khoan (bandwidth) iú-hān ê bāng-lō· khoân-kéng.

MP3 chit-ê bêng-sû sī "MPEG-1 Audio Layer 3" ê kán-siá, chèng-sek ê miâ-chheng hō-chò ISO/IEC 11172-3 Layer 3. Tek-kok Fraunhofer Institute for Integrated Circuits tī 1987 nî hoat-bêng.

Ēng MP3 lo̍k-chè ê tóng-àn, miâ it-poaⁿ bóe-liu ū tòe 1-kù ".mp3", piáu-sī sī MP3 ê tóng-àn.