Pian-bé sī jī ê chi̍p-ha̍p kap lēng-gōa 1-ê chi̍p-ha̍p ê tùi-èng. Lēng-gōa chit-ê chi̍p-ha̍p tiāⁿ-tīaⁿ sī sò·-jī, mā ū khó-lêng sī tiān-chú sìn-hō. Pí-lūn kóng, Morse bé sī 1-chióng Latin-jī kap telegraph key ê tùi-èng; ASCII kā Eng-gí iōng ê Latin-jī, sò·-jī, kap 1-kóa hû-hō tùi-èng kàu chéng-sò· kap chit-ê chéng-sò· ê 7-bit 2-chìn-ūi piáu-sī.

Tiān-náu siu-kái

Beh iōng tiān-náu lâi chhú-lí bûn-jī, su-iàu tùi chit-ê bûn-jī chòe pian-bé. Pian-bé ê kòe-têng tī kài-liām téng ē-sái thià-chòe 2 pō-hūn. Tē 1-pō-hūn sī kā chit-ê bûn-jī hē-thóng ê ki-pún tan-ūi (ē-sái sī jī, jī-tô·, kap Grapheme) tùi-èng kàu 1-ê chéng-sò·.

  • jī --> chéng-sò·
  • jī-tô· --> chéng-sò·
  • Grapheme --> chéng-sò·

Tē 2-pō-hūn sī kā chit-ê chéng-sò· tùi-èng kàu 1-ê sek-hap tiān-náu chhú-lí ê 2-chìn-ūi sò·-jī. Siōng kán-tan ê sī iōng chit-ê chéng-sò· ê 2-chìn-ūi piáu-sī. Khah ho̍k-cha̍p ê sī kā chit-ê chéng-sò· tùi-èng kàu 1-ê í-siōng (bô it-teng ài kò·-tēng kùi-ê) ê 2-chìn-ūi sò·-jī.

  • chéng-sò· --> chéng-sò· ê 2-chìn-ūi piáu-sī.
  • chéng-sò· --> 1-ê í-siōng ê 2-chìn-ūi sò·-jī.

Pian-bé lia̍t-toaⁿ siu-kái