Qur'ān (A-la-pek-gí: Sound القرآن?), he̍k-chiá kóng Kó͘-lân-keng ia̍h Khó-lân-keng, Islam-kàu chú-iàu ê chong-kàu bûn-hiàn. Sìn-tô͘ siong-sìn goân A-la-pek-bûn ê Qur'ān sī Siōng-tè keng-koè sian-ti Muhammad khé-sī sè-kan-lâng ê oē, thang kóng sī jîn-kan siōng oá-kīn Siōng-tè ê mi̍h. Sìn-tô͘ mā ū kā hō chò "Choè-āu ê Kiàn-chèng", "Chheh", "Siōng-tè ê Chheh", he̍k-chiá-sī "Khé-sī".

Qur'an ê tē 1 chiuⁿ

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái