Thó-lūn:Tông-chì

進行的討論
(Tùi 同志 choán--lâi)

同志Siu-kái

同志這个詞語,本來是講志同道合(特別是政治方面)的人。這種稱呼佇19世紀的尾仔開始出現。清朝光緒皇帝籌備戊戌變法,就共遐的變法派的人號做「同志」。了後沓沓仔成做一定範圍內對人的稱呼,會使 (khǹg)佮人名後壁。佇1989年,林奕華創辦同性戀電影節--香港同志電影節。因為這个原因,同志成做同性戀的代稱[1][2]

參考Siu-kái


  1. 台灣電影筆記 - 影展世界觀
  2. 佮性別有關的「同志」一詞
返回 "Tông-chì" 頁面。