Hông-tè

(Tùi 皇帝 choán--lâi)

Hông-tè (皇帝) sī chi̍t khoán kun-chú, it-poaⁿ sī siāng koân ūi ê thóng-tī-chiá. "Hông-tè" chit jī tāi-seng sī Chîn-tiâu khai-sí ēng ê chi̍t chióng thóng-tī-chiá chheng-hō.

Tiong-kok thâu chi̍t ê hông-tè Chîn Sí Hông.

Tī Bân-lâm-gí, chit jī mā ēng-lâi piáu-sī sè-kài kî-tha bûn-hoà ê léng-tō-chiá. It-poaⁿ lâi kóng, hông-tè ê tē-ūi pí "ông" khah koân. Kap hông-tè beh sio-kâng ê thóng-tī-chiá ū Lō͘-se-a ê "sa-hông", Ji̍t-pún ê "thian-hông" téng-téng. Se-iûⁿ bûn-hoà lāi-té, chhan-chhiūⁿ Eng-gí ê "emperor", Tek-gí ê "Kaiser", he̍k-chiá sī Lô-má Tè-kok ê "imperator", tī Hàn-bûn it-poaⁿ mā hoan-e̍k chò "hông-tè".