Thó-lūn:Siong-gia̍p

(Tùi 商業 choán--lâi)

商業Siu-kái

 
菜市

商業是生產者參消費者,對產品抑服務各式各樣的貿易抑交換的合稱,親像買入參賣出就是商業行為。

相關條目Siu-kái

返回 "Siong-gia̍p" 頁面。