Thó-lūn:Lông-gia̍p

進行的討論
(Tùi 農業 choán--lâi)

農業Siu-kái

 
茶園

農業是一款透過植物的種作、動物的養殖,抑是其他生物親像菇類的培養,來生產產品的產業。

相關條目Siu-kái

返回 "Lông-gia̍p" 頁面。