Siong-gia̍pseng-sán-chiá chham siau-hùi-chiá, tùi sán-phín ia̍h ho̍k-bū kok-sek-kok-iūⁿ ê bō͘-e̍k ia̍h kau-ōaⁿ ê ha̍p-chheng. Chhin-chhiūⁿ bé-ji̍p chham bē-chhut chiū-sī siong-gia̍p hêng-ûi.

Chhài-chhī.

Siong-koan tiâu-bo̍k siu-kái