Thó-lūn:Khé-bông Sî-tāi

進行的討論
(Tùi 啟蒙時代 choán--lâi)

啟蒙時代Siu-kái

啟蒙時代歐洲十八世紀左右的歷史時期,彼當時當咧發生智識、文化、科學多方面的啟蒙運動,[[光榮革命的發生,抑是路易十四(Louis XIV)時代的結束,會當算是啟蒙時代的開始,法國革命算是時代的結束,毋過猶無一定的講法。

返回 "Khé-bông Sî-tāi" 頁面。