Thó-lūn:Hoat-kok Kek-bēng

進行的討論
(Tùi 法國革命 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 3500 phiⁿ.

法國革命Siu-kái

 
1789年的人權宣言

法國革命是1789年到1799年發生佇法國的政治社會革命,法國的君主佮封建體制予推翻,國王予處死,而且演變成激進派的恐怖統治,最後拿破崙‧波納帕(Napoléon Bonaparte)掘起。

返回 "Hoat-kok Kek-bēng" 頁面。