Thó-lūn:Kok-ka Thé-io̍k-tiûⁿ (Ko-hiông-chhī)

新增話題
進行的討論
(Tùi 國家體育場 choán--lâi)

國家體育場Siu-kái

 
國家體育場

臺灣國家體育場位佇咧高雄市左營區,捌是2009年世界運動會主辦場所,攏總有5,5000个坐位,主要的設計者是伊東豊雄(Itô Toyoo)。

返回 "Kok-ka Thé-io̍k-tiûⁿ (Ko-hiông-chhī)" 頁面。