Thó-lūn:Ko-hiông-chhī

進行的討論
(Tùi 高雄市 choán--lâi)

高雄市修改

高雄市,也可講高雄,khah-chá喚作打狗,是台灣第一大的城市,所在佇台灣南部,西旁面對南海台灣海峽.

高雄是中華民國5個直轄市其一,人口277萬左右,面積有2946平方公里

返回 "Ko-hiông-chhī" 頁面。