Kî-tin-khuKo-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu, gôan-lâi sī chham Sió-káng sio-chiap ê soa-chiu, ko-hiông-káng tē-jī káng-kháu khui-chha̍k liáu-āu piàn-sêng sió-tó.

Kî-tin-khu

Lâm-hái ê Tang-soa-tó mā-sī Kî-tin-khu ê kóan-khu.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái