Thó-lūn:Sî-khu

(Tùi 時區 choán--lâi)
 
世界標準時區

時區地球頂懸用仝一个標準時間的所在,彼的時間號做在地時間 (local time),相隔壁的時區大份差一 點鐘,在地時間慣勢用格林威治平均時間(Greenwich mean tiem)抑協調世界時(Coordinated Universal Time;UTC)閣加抑減幾點鐘來表示, 比論講臺灣標準時間就是UTC+8。

返回 "Sî-khu" 頁面。