Thó-lūn:Hàn-gí Pheng-im

新增話題
進行的討論
(Tùi 漢語拼音 choán--lâi)

漢語拼音Siu-kái

漢語拼音方案 (Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn, 汉语拼音方案)是漢語普通話的一个羅馬化規範,嘛是中華人民共和國的漢語羅馬化標準。

發音Siu-kái

聲母Siu-kái

拼音 國際音標 解說
b [p] 白話字的"p"相仝
p [pʰ] 白話字的"ph"相仝
m [m] 白話字的"m"相仝
f [f]
d [t]} }佮白話字的"t"相仝
t [tʰ] 白話字的"th"相仝
n [n] 白話字的"n"相仝
l [l] 白話字的"l"相仝
g [k] 白話字的"k"相仝
k [kʰ] 白話字的"kh"相仝
h [x]
j [tɕ] 白話字的"ch[i]"相仝
q [tɕʰ] 白話字的"chh[i]"相仝
x [ɕ] 白話字的"s[i]"相仝
zh [ʈʂ]
ch [ʈʂʰ]
sh [ʂ]
r [ʐ]
z [ts] 白話字的"ch"相仝
c [tsʰ] 白話字的"chh"相仝
s [s] 白話字的"s"相仝
w [w]
y [j]
[.]

韻母Siu-kái

拼音 國際音標 解說
-i [z̩], [ʐ̩]
a [ɑ]
o [u̯ɔ]
e [ɤ], [ə]
ê [ɛ]
ai [aɪ̯]
ei [ei̯]
ao [ɑʊ̯]
ou [ou̯]
an [an]
en [ən]
ang [ɑŋ]
eng [ɤŋ]
ong [ʊŋ]
er [ɑɻ]
i- (y-)起頭
i / yi [i]
ia / yia [i̯ɑ]
io / yio [i̯ɔ]
ie / yie [i̯ɛ]
iao / yiao [iɑʊ]
iu / yiu [i̯ou̯]
ian / yian [i̯ɛn]
in / yin [in]
iang / yiang [i̯ɑŋ]
ing / ying [iŋ]
iong / yiong [i̯ʊŋ]
u- (w-)起頭
u / wu [u]
ua / wua [u̯a]
uo / wuo [u̯ɔ]
uai / wuai [u̯aɪ̯]
ui / wui [u̯ei̯]
uan / wuan [u̯an]
un / wun [u̯ən]
uang / wuang [u̯ɑŋ]
ong / wong [u̯ɤŋ]
ü- (yu-)起頭
u, ü / yu, [y]
ue, üe / yue, yüe [y̯ɛ]
uan / yuan [y̯ɛn]
un, ün / yun, yün [yn]
返回 "Hàn-gí Pheng-im" 頁面。