Pang-chān:白話字

(Tùi 白話字 choán--lâi)


白話字
Church Romanization
A sample of POJ text
白話字的舉例
Script type
Creator Walter Henry Medhurst
Elihu Doty
John Van Nest Talmage
Time period
對1830年代開始
Su-siá hong-hiòng Iù tò-pîng kàu tsìng-pîng
Languages

閩南語

廈門話
臺灣話
Related scripts
Parent systems
Child systems
TLPA
臺灣閩南語羅馬字拼音方案
ISO 15924
Unicode
_BLANK_
 Tsit ia̽h pau-kuat kok-tsè im-piau (IPA) lāi-té ê gú-im tsuân-siá im-piau. Iú-kuan IPA hû-hō ê kài-siāu-sìng tsí-lâm, tshiánn tsham-ua̽t Pang-tsān: [ ], / / hām ⟨ ⟩ tsi-kan ê khu-piat, tshiánn tsham-ua̽t IPA § kuà-hō hām tsuân-lio̽k hun-keh-hû.

白話字白話字:Pe̍h-oē-jī)是一款用拉丁羅馬)拼音系統來寫臺灣語言的書面文字,因為當初是傳教士引入來的,所以也有人共白話字叫做教會羅馬字,或者是簡稱教羅,不而過現代的使用者袂少毋是教徒,教徒嘛真濟袂曉白話字。

對發展史的角度來看,白話字會使包括早前引入東南亞閩南地帶閣有親情關係的拼音系統,不過彼寡系統佮現代白話字有精差。

對書寫語言的角度來看,「典型」的白話字是用咧寫鶴佬話,總是到甲20世紀嘛有用來寫客語,有寡白話字推廣者嘛共臺灣南島語系的文字當做是白話字的一部份。

詳細請看白話字歷史

佇臺灣

siu-kái

白話字並毋是臺灣上早有的拼音文字。

日本政府佮國民黨政府對白話字的壓迫

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

1990年代了後个發展

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

字母个號名

siu-kái

對個別字母的號名,也著是對字母個別指名的時使用的讀法,以下是其中一款:[1]

字母 a b ch chh e g h i j k kh l m n ng o p ph s t th u
讀法1 a bi chi chhi e gi hi i ji ki khi li mi ni ngi inn o pi phi si ti thi u
讀法2 a be che chhe e ge ha i je ka kha el em en nge enn ә ɔ pe phe es te the u

正字法

siu-kái

白話字文獻

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.


電腦處理

siu-kái

主要的文章:電腦處理白話字


  • 拼音系統(文字)無合漢語的需要,因為漢語單音節的詞彙特別濟。
  • 白話字字母的讀音佮英語差真濟。
  • 白話字是音標,毋是文字
  • 白話字抑是其他的羅馬字是「外來」的,毋是「本土」的。
  1. 台灣基督長老教會總會台灣族群母語推行委員會, pian. (2003). "白話字字母歌". Pe̍h-ōe-jī ki-chhó͘ kàu-châi. 使徒出版有限公司. ISBN 957-28504-9-0. 

外部連結

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Southern Min vernacular literature

一般