Busan Kóng-he̍k-chhī

(Tùi Busan choán--lâi)

Busan Kóng-he̍k-chhī (Hân-kok-gí: 부산광역시/釜山廣域市) sī Hân-kok tē-2 tōa ê siâⁿ-chhī. Kun-kù 2010 nî sî-chūn ê thóng-kè, Busan ê jîn-kháu sī 360-bān lâng. Busan sī Hân-kok siōng-tōa-ê lîm-hái siâⁿ-chhī, mā-sī choân-sè-kài siōng-hoat-tián ê hái-káng chi-it.

Busan ê kéng-sek.

Hêng-chèng-khuSiu-kái