Thó-lūn:Tiong-kok Kok-bîn Tóng

(Tùi 國民黨 choán--lâi)

中國國民黨 siu-kái

 
中國國民黨的旗仔

中國國民黨是佇中華民國台灣)的一个政黨

外部連結 siu-kái

返回 "Tiong-kok Kok-bîn Tóng" 頁面。