Pang-chān:Tâi-oân

(Tùi 台灣 choán--lâi)
LocationTaiwan.png

臺灣是倚太平洋西岸的島嶼,佮中國大陸隔一條烏水溝(澎湖溝;臺灣海峽),伊閣號做Formosa,彼是按葡萄牙語(IlhaFormosa來的,意思是"美麗(島)",傳說佇16世紀地理大發現的時陣,葡萄牙儂坐船經過臺灣,看見遐爾美麗的島嶼,擋袂牢就講出Formosa。

臺灣的四季無像高緯度的國家遐爾分明,伊的溫度差不多佇攝氏6度到攝氏36度中間,會使講是四季如春,真適合人蹛的所在。有人就共臺灣叫做"寶島"。

臺灣自古是臺灣原住民的,十七世紀了後才有別位的儂走來遮蹛。

地理Siu-kái

 
NASA Terra 衛星(MODIS)

臺灣是由歐亞大陸的板塊、琉球板塊和菲律賓海板塊擠壓而隆懸的島嶼,北迴歸線橫跨中南部。全島山勢高陡,地形的海拔變化金大,山脈大部分係北北東-南南西行向,平原卡狹,嘟臺灣西部佮東部地區縱谷內底有一瓜平原,定定有地震,溫泉火山馬金濟。氣候屬高溫、多雨,春末夏初定定因滯留鋒影響有梅雨季,夏季及秋季初期常有風颱侵襲,冬天有東北季風勒吹。最冷月月均溫攏佇14℃以上,年雨量會達2,510毫米以上。北部全年有雨,南部集中佇熱天落雨。地處熱帶及亞熱帶氣候區的臺灣,自然景觀與生態系資源相當豐富而澎湃。

自然地理Siu-kái

臺灣西與西北臨黑水溝,距歐亞大陸(主要係佮福建)的海岸平均差大約200公里,臺灣黑水溝最窄之處為新竹縣到大陸福建省平潭島,直直算差打約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島對看;東北隔海與琉球群島對看;西南邊為南海,距中國大陸廣東省海岸直算大約差300公里;東邊為太平洋,佮日本沖繩縣與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽佮菲律賓群島相鄰。佇西太平洋千島群島日本琉球群島臺灣菲律賓的一瓜島嶼所形成的島弧花綵列島中,咱臺灣嘟好佇勒中心的位置。由地緣政治理論上來看,臺灣係東北亞與東南亞交會的所在,係亞太經貿運輸佮戰略的重要地區。 今仔臺灣所使用的時區係東經120度的UTC+8時區。

相關文章Siu-kái