Pang-chān:緯度

(Tùi 緯度 choán--lâi)


緯度英語: latitude)是設使對各所在位一條通地球中心个一條直線,各所在即條直線佮地球離南極北極即兩點仝距離个剖平面所挾出來彼個角度。

國際公訂地球離南北極兩點仝距離个剖平面周圍彼踅是0度。向北開始算佮0度線平行東西向个線咱共伊叫做「北緯」,向南開始算佮0度線平行東西向个線咱共伊叫做「南緯」,南北各有90度。