Thó-lūn:Pak-ke̍k

進行的討論
(Tùi 北極 choán--lâi)

北極Siu-kái

北極惑星上北的點,這篇文章主要討論地球的北極,地球的北極踮佇北極洋,詳細的所在根據無仝的定義有無親像的結論,會當分下跤這幾種:

  1. 地理軸的北極, 嘛號做真的北,大約是地球轉踅的軸心穿過北方表面的點。
  2. 磁場的北極指地球磁場徛直直(90°)的彼的北方點。
  3. "上無人到的北爿"

參考南極

返回 "Pak-ke̍k" 頁面。