Pang-chān:貿易

(Tùi 貿易 choán--lâi)


Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766

貿易,嘛通叫做取引,是資源个貨物佮服務交換。貿易嘛號做商業。早期个貿易方式是直接个貨物交換佮服務。現代个貿易主要是用金錢咧交易。金錢个普遍使用予貿易簡單化,嘛促進貿易个進行。