Pang-chān:葡萄牙

(Tùi 葡萄牙 choán--lâi)

葡萄牙共和國葡萄牙語:República Portuguesa)是歐洲Iberia半島頂个一个國家。葡萄牙个西部佮南部倚大西洋,北部佮東部和西班牙相接。首都Lisboa西爿个Roca海鼻是歐洲大陸个上西爿。除了佇歐洲大陸个本土以外,大西洋个Açores群島Madeira群島也是葡萄牙个領土。

基本資料 siu-kái

  • 官方語言: 葡萄牙語
  • 首都: 里斯本(Lisbon)
  • 上大个城市: 里斯本
  • 總統: 席爾瓦(Aníbal Cavaco Silva)(2009年)
  • 𤆬頭个部長: 索克拉底斯( José Sócrates)(2009年)
  • 面積: 92,391 平方公里 (排第109位)
  • 人口:
  • 隔壁國: 西班牙