Pang-chān:東中國海

(Tùi 東中國海 choán--lâi)


東中國海

東中國海,嘛通叫做東支那海日語東シナ海),是太平洋西部兮一个,佇中國江蘇浙江上海兮東爿;日本沖繩縣兮西爿;韓國兮南爿;臺灣兮東北爿。

東中國海佇中國兮名號做東海,佇韓國號做南海韓語남해)。