Jawa Hái (Ìn-nî-gí: Laut Jawa; Eng-gí: Java Sea), só͘-chāi tī Ìn-nî Jawa-tó ê pak-pêng kap Borneo ê lâm-pêng; Sumatera ê tang-pêng, Sulawesi ê sai-pêng; kap sai-pak pêng ê Karimata Hái-kiap sio-chiap, thong hiòng Lâm Tiong-kok Hái.