Sumatera (Sumatra) sī choân sè-kài tē-6 tōa tè ê tó-sū, bīn-chek 47-bān km². I sī Ìn-nî chē-chē tó-sū tang-tiong siāng tōa ê tó.

地理

佇古代 蘇門答臘tuā-pōo-hūn hōo lia̍t-tài-ú-lîm kam tiâu leh. tsua ê森林 tsîng-king sī pó-kuì動植物(紅毛猩猩、虎、貘、大花草等)ê棲息地。

行政區域

siu-kái

蘇門答臘lóng-tsóng pun sîng tsap síng.

siu-kái

人口

伊兮jîn-kháu密度無懸

當地kir-bîn sú-ing52種bô-kâng語言,lòng屬於南島語系,文化方面mā kài tsiap-kūn。tī東部,上普遍兮語言是馬來話,但佇其他地區無同的民族使用其他語

 
Sumatera tī Ìn-nî siāng sai-pêng.