Sumatera (Sumatra) sī choân sè-kài tē-6 tōa tè ê tó-sū, bīn-chek 47-bān km². I sī Ìn-nî chē-chē tó-sū tang-tiong siāng tōa ê tó.

Sumatera tī Ìn-nî siāng sai-pêng.
Sumatra.png