Thó-lūn:Thian-chú-kàu

(Tùi 天主教 choán--lâi)

天主教會

siu-kái

天主教,抑著是天主教會,是羅馬天主教會抑是羅馬公教教會的中國名,是通世界上大的基督教教會,有超過10億的信眾,這个教會的共同領袖是教宗,信仰的基礎是聖經

相關的文章

siu-kái

返回 "Thian-chú-kàu" 頁面。