Thó-lūn:Edward Ông-chú Tó

進行的討論
(Tùi 愛德華王子島 choán--lâi)

愛德華王子島Siu-kái

愛德華王子島英語Prince Edward Island,簡稱PEI)是加拿大面積通細,人嘛通少的省,伊是踮佇聖勞倫斯海灣(Gulf of St. Lawrence)的島嶼,佇新斯科細亞(Nova Scotia)的北爿佮新伯倫瑞克(New Brunswick)的東爿。

愛德華王子島的首都佮上大的城市是沙洛鎮(Charlottetown)。

返回 "Edward Ông-chú Tó" 頁面。