Edward Ông-chú Tó (Eng-gí: Prince Edward Island, kán-chheng PEI) sī Canada bīn-chek thōng sè, lâng mā thōng chió ê séng. I sī tiàm tī Saint Lawrence Hái-oan ê tó-sū, tī Nova Scotia ê pak-pêng kap New Brunswick ê tang-pêng.

Edward Ông-chú Tó ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Charlottetown.