Thó-lūn:Liāu-lí

新增話題
進行的討論
(Tùi 料理 choán--lâi)

料理Siu-kái

 
蚵仔煎是好食的臺灣料理

料理是煮食的藝術,共食物做一寡處理,予食物芳絳絳,看起來好食款,處理過的食物嘛叫做料理

返回 "Liāu-lí" 頁面。