Thó-lūn:Chia̍h-mi̍h

進行的討論
(Tùi 食物 choán--lâi)

食物Siu-kái

食物是供給營養分的物件,無仝款的動物所需要的食物嘛無仝,食物的食食若是無夠,著會產生營養不良。

返回 "Chia̍h-mi̍h" 頁面。