Liāu-líchú-chia̍h ê gē-su̍t, kā chia̍h-mi̍h chò chi̍t-koá chhú-lí, hō͘ chia̍h-mi̍h phang-koǹg-kòng, khoàⁿ--khí-lâi hó-chia̍h khoán. Chhú-lí--koè ê chia̍h-mi̍h mā kiò chò liāu-lí.

Ô-á-chian sī hó-chia̍h ê Tâi-oân liāu-lí.