Tâi-oân liāu-lí

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tâi-oân liāu-líSiu-kái

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ (Tâi-oân liāu-lí) pún-té khan tī holopedia.net.