Ô-á-chian (Eng-gí: oyster omelette), iōng ô-á khì chian ê tiám-sim. Tâi-oân ê ô-á-chian it-poaⁿ iōng khah sè lia̍p ê ô-á. Lūi-sū ê ô-á liāu-lí: ô-piáⁿ.

Ô-á-chian

Chham-khó chu-liāuSiu-kái